top of page

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zalogowanie się na stronie www.adamkloszewski.com lub w aplikacji mobilnej tej strony lub przesłanie wiadomości mailowej lub sms lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na podstronie Kontakt lub telefonowanie na nr +48733888178 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i w sposób opisany w poniższej Klauzuli RODO - Informacji o Przetwarzaniu Danych Osobowych. Jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, nie loguj się ani nie przesyłaj wiadomości smsem ani mailem ani za pośrednictwem wskazanego formularza ani nie telefonuj na nr +48733888178.

KLAUZULA RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) poniżej zamieszczam stosowne informacje dotyczące Pani/Pana/Państwa danych osobowych przetwarzanych przeze mnie.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest magister prawa Adam Kłoszewski.

2. DANE KONTAKTOWE

Z Administratorem można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.:

 1. korespondencyjnie pod adresem: Adam Kłoszewski 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 28 m. 6,

 2. telefonicznie pod numerem +48 733-888-178,

 3. elektronicznie na adres e-mail: adamkloszewski@o2.pl

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 roku dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w części na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. podjęcia działań zmierzających do ustalenia warunków świadczenia pomocy prawnej lub dziennikarskiej lub realizacji innych usług lub sprzedaży produktów oferowanych na stronie internetowej https://www.adamkloszewski.com (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)przy czym zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 4 Ustawy  z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe  (Dz. U. 1984 Nr 5 poz. 24 z późn. zm.) W rozumieniu ustawy materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa, zaś zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. − Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5–9, art. 11, art. 13–16, art. 18–22, art. 27, art. 28 ust. 2–10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679. Wyłączenie ze stosowania art. 6 oznacza, że podmiot wykonujący czynności dziennikarskie nie musi pozyskiwać zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych od osoby, której dane osobowe znajdą się w materiale prasowym;

 2. realizacji zobowiązań Administratora, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych ze świadczoną pomocą prawną lub dziennikarską lub realizacją innych usług lub umów sprzedaży produktów oferowanych na stronie internetowej https://www.adamkloszewski.com itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;

 4. informowania przez Administratora o rozwiązaniach prawnych lub dziennikarskich lub innych usługach lub produktach oferowanych do sprzedaży na stronie internetowej https://www.adamkloszewski.com, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana/Państwa potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. badania poziomu Państwa satysfakcji będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu Państwa zadowolenia przez Administratora z realizowanego świadczenia pomocy prawnej lub dziennikarskiej lub innych usług lub sprzedaży produktów oferowanych na stronie internetowej https://www.adamkloszewski.com (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 6. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru świadczeń do potrzeb Osób, na rzecz których Administrator świadczy pomoc prawną lub dziennikarską lub inne usługi lub sprzedaż produktów oferowanych na stronie internetowej https://www.adamkloszewski.com, ogólnej optymalizacji tych czynności, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Osobach korzystających z pomocy prawnej lub dziennikarskiej lub innych usług lub zakupu produktów oferowanych na stronie internetowej https://www.adamkloszewski.com itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 7. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 8. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

4. INFORMACJE O KATEGORIACH ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp partnerzy handlowi i podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, informatyczne, likwidatorzy szkód, podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług prawnych lub dziennikarskich lub innych usług lub sprzedaży produktów oferowanych na stronie internetowej https://www.adamkloszewski.com, np. radcy prawni, adwokaci, doradcy finansowi, reporterzy, korespondencji itp.

 

5. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów przetwarzania:

 1. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;

 2. jeśli nie dojdzie do rozpoczęcia świadczenia pomocy prawnej lub dziennikarskiej lub innej usługi lub sprzedaży produktów oferowanych na stronie https://www.adamkloszewski.com w oparciu o złożoną Pani/Panu/Państwu szeroko rozumianą propozycję pomocy prawniczo-dziennikarskiej lub innej usługi lub ofertę zakupu produktów oferowanych na  stronie internetowej https://www.adamkloszewski.com w terminie 2 miesięcy od jej doręczenia, dane osobowe związane z tą propozycją zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia szeroko rozumianego marketingu bezpośredniego;

 3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;

 4. w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb informacyjnych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się zdezaktualizowały;

 5. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji osób, na rzecz których świadczona jest pomoc prawnicza lub dziennikarska lub inna usługa lub sprzedaż produktów oferowanych na stronie internetowej https://www.adamkloszewski.com – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

6. PRAWO DO ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

 1. do dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. do sprostowania danych,

 3. do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

 4. do ograniczenia przetwarzania danych,

 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

7. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla niego ważne i prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą mu niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego spowoduje, że Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

 

8. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

 

9. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA PODSTAWIE ZGODY PRZED JEJ COFNIĘCIEM

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na terenie Rzeczypospolitej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego wszelkie dane dostępne są pod adresem internetowym https://uodo.gov.pl.

11. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH I EWENTUALNYCH KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny. W razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.

12. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie użytkowania przez Pana/Panią strony internetowej https://www.adamkloszewski.com/ lub wszelkich aplikacji elektronicznych dotyczących tej strony internetowej i administrowanych wyłącznie przez Adama Kłoszewskiego PESEL 80092200270, decyzje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych mogą być podejmowane w sposób automatyczny.

bottom of page