KLAUZULA RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) poniżej zamieszczam stosowne informacje dotyczące Pani/Pana/Państwa danych osobowych przetwarzanych przeze mnie.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem przekazanych danych osobowych jest magister prawa Adam Kłoszewski.

2. DANE KONTAKTOWE

Z Administratorem można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.:

 1. korespondencyjnie pod adresem: Adam Kłoszewski 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 28 m. 6,

 2. telefonicznie pod numerem +48 733-888-178,

 3. elektronicznie na adres e-mail: adamkloszewski@o2.pl

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 roku dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

Dane osobowe są przekazane dobrowolnie, a ich przetwarzanie następuje na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w części na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. podjęcia działań zmierzających do ustalenia warunków świadczenia pomocy prawnej lub dziennikarskiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 2. realizacji zobowiązań Administratora, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych ze świadczoną pomocą prawną lub dziennikarską, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;

 4. informowania przez Administratora o rozwiązaniach prawnych lub dziennikarskich, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana/Państwa potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. badania poziomu Państwa satysfakcji będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu Państwa zadowolenia przez Administratora z realizowanego świadczenia pomocy prawnej lub dziennikarskiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 6. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru świadczeń do potrzeb Osób, na rzecz których Administrator świadczy pomoc prawną, ogólnej optymalizacji pomocy prawnej lub dziennikarskiej, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Osobach korzystających z pomocy prawnej lub dziennikarskiej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 7. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 8. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów przetwarzania:

 1. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;

 2. jeśli nie dojdzie do rozpoczęcia świadczenia pomocy prawnej lub dziennikarskiej w oparciu o złożoną Pani/Panu/Państwu szeroko rozumianą propozycję pomocy prawniczo-dziennikarskiej w terminie 2 miesięcy, dane osobowe związane z tą propozycją zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia szeroko rozumianego marketingu bezpośredniego;

 3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;

 4. w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb informacyjnych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się zdezaktualizowały;

 5. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji osób, na rzecz których świadczona jest pomoc prawnicza lub dziennikarska – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla niego ważne i prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą mu niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego spowoduje, że Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

 1. do dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. do sprostowania danych,

 3. do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

 4. do ograniczenia przetwarzania danych,

 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 6. do przenoszenia danych.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, informatyczne, likwidatorzy szkód, podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług prawnych np. radcy prawni, adwokaci, doradcy finansowi itp.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia działalności. Podanie danych osobowych nastąpiło dobrowolnie. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez magistra prawa Adama Kłoszewskiego.

5. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, a także ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
- prawo wniesienia (w dowolnym momencie) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym wobec profilowania na podstawie tych przepisów,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Rzeczypospolitej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkie dane dostępne są pod adresem internetowym https://uodo.gov.pl.