top of page

Fundacja Adama Kłoszewskiego

KRS 0000945573 NIP 1231506674 REGON 52102919600000

Nr rachunku bankowego w mBank IBAN: PL 46 1140 2004 0000 3902 8210 9529

paypal.me/fundacjaak

Celem Fundacji jest określona w art. 17 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zm.) działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego, obejmująca w szczególności:

 1. ochronę wolności i praw człowieka;

 2. udzielanie pomocy rodzinie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne;

 3. ochronę konsumentów w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów;

 4. ochronę praw własności przemysłowej;

 5. ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli;

 6. pomoc ofiarom przestępstw.

Fundacja realizuje swoje cele:

I. poprzez działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), prowadzoną nieodpłatnie, która jest jej wyłączną statutową działalnością, w sferze działań publicznych w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 1 tej ustawy, tj. :

 1. udzielanie porad prawnych obywatelom i cudzoziemcom obejmujących przygotowanie pism prawniczych niezastrzeżone mocą ustawy dla zawodów radcy prawnego, adwokata lub doradcy podatkowego;

 2. przeprowadzanie szkoleń zwiększających świadomość prawną obywateli i cudzoziemców;

 3. upowszechnianie wiedzy prawnej;

 4. organizowanie, przeprowadzanie i finansowanie szeroko rozumianych kursów i zajęć z samoobrony przed bezprawnymi atakami na jakiekolwiek dobro chronione prawem;

II. poprzez organizowanie, przeprowadzanie i finansowanie:

 1. zgromadzeń publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015 poz. 1485 z późn. zm.) i imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 69 poz. 504 z późn. zm.) mających na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka i obywatela oraz swobód obywatelskich;

 2. zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 poz. 498 z późn. zm.) mających na celu pozyskanie środków na realizację celów statutowych Fundacji.

Prezes Zarządu Fundacji na podstawie każdorazowo podjętej Uchwały Prezesa Zarządu jest uprawniony do świadczenia zastępstwa procesowego w sprawach:

 • o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne (art. 87 par. 3 k.p.c.);

 • związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (art. 87 par. 4 k.p.c.);

 • dotyczących ochrony praw konsumentów lub ochrony własności przemysłowej twórcy projektu wynalazczego (art. 87 par. 5 k.p.c.);

 • o roszczenia pracownika z zakresu prawa pracy i ubezpieczonego z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 465 k.p.c.);

 • o przysposobienie (art. 585 par. 3 k.p.c.).

Fundacja Adama Kłoszewskiego jest uprawniona do udziału w postępowaniach:

karnych, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka;

cywilnych:

 • o ubezwłasnowolnienie;

 • o ochronę środowiska;

 • o ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli;

 • o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, który stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w postępowaniu karnym;

 • o odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oskarżonego w postępowaniu karnym, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę.

Adam Kłoszewski niezależnie od Fundacji jest uprawniony do działania:

 • w postępowaniu cywilnym jako powód lub współuczestnik sporu o zapłatę, na podstawie krótkoterminowej umowy cesji wierzytelności;

 • jako jako pełnomocnik przedsiębiorcy lub osoby prawnej albo jej organu nadrzędnego na podstawie umowy o pracę;

 • w postępowaniach administracyjnym na zasadach ustanowionych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page