W najbliższym czasie zamierzam zarejestrować Fundację Adama Kłoszewskiego. Poniżej zamieszczam jej statut:

Statut Fundacji Adama Kłoszewskiego

§ 1 (dane identyfikacyjne Fundacji)

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Adama Kłoszewskiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona w dniu 5.07.2021 roku przez Adama Kłoszewskiego  PESEL 80092200270 zam. w 05-510 Konstancin Jeziorna ul. Bielawska 28 m. 6, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 3507/2021 sporządzonym przez notariusza Beatę Możdżyńską w Kancelarii Notarialnej Beata Możdżyńska, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 26 lok. 2, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 (Dz.U. z 1984r. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 2. Fundacja ma osobowość prawną, jest apolityczna i nie jest związana z żadną partią polityczną, zaś jej siedzibą jest miasto Konstancin-Jeziorna.

 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 2 (Terytorium działania)

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może dla celów statutowych o charakterze międzynarodowym posługiwać się tłumaczeniami nazwy w językach obcych.

 3. Ministrem właściwym do spraw Fundacji jest Minister Sprawiedliwości.

 4. Starostą powiatowym właściwym do spraw fundacji jest Starosta Powiatu Piaseczyńskiego.

 

§ 3 (Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych)

Celem Fundacji jest określona w art. 17 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zm.) działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego, obejmująca w szczególności:

 1. ochronę wolności i praw człowieka;

 2. udzielanie pomocy rodzinie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne;

 3. ochronę konsumentów w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów;

 4. ochronę praw własności przemysłowej;

 5. ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli;

 6. pomoc ofiarom przestępstw.

§ 4 (Działalność pożytku publicznego)

Fundacja realizuje swoje cele:

I. poprzez działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), prowadzoną nieodpłatnie, która jest jej wyłączną statutową działalnością, w sferze działań publicznych w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 1 tej ustawy, tj. :

 1. udzielanie porad prawnych obywatelom i cudzoziemcom obejmujących przygotowanie pism prawniczych niezastrzeżone mocą ustawy dla zawodów radcy prawnego, adwokata lub doradcy podatkowego;

 2. przeprowadzanie szkoleń zwiększających świadomość prawną obywateli i cudzoziemców;

 3. upowszechnianie wiedzy prawnej;

 4. organizowanie, przeprowadzanie i finansowanie szeroko rozumianych kursów i zajęć z samoobrony przed bezprawnymi atakami na jakiekolwiek dobro chronione prawem;

II. poprzez organizowanie, przeprowadzanie i finansowanie:

 1. zgromadzeń publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2015 poz. 1485 z późn. zm.) i imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 69 poz. 504 z późn. zm.) mających na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka i obywatela oraz swobód obywatelskich;

 2. zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 poz. 498 z późn. zm.) mających na celu pozyskanie środków na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 5 (Majątek i dochody Fundacji)

1. Na majątek Fundacji składają się:

1.1. jej fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);

1.2. inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w tym z dochodów pochodzących w szczególności z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz grantów, ze zbiórek i imprez publicznych.

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 6 (Zarząd Fundacji)

 1. Władzę w Fundacji sprawuje jej jednoosobowy Zarząd w osobie Fundatora pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

 2. Prezes Zarządu Fundacji nie pobiera wynagrodzenia z tytułu wykonywanych czynności na jej rzecz, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z tymi czynnościami.

 3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i składa w jej imieniu oświadczenia woli.

 4. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji oraz składanie corocznie Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdania z działalności Fundacji i udostępnianie go do wiadomości publicznej.

 5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4., jest sprawozdaniem za rok obrotowy i jest składane do końca roku kalendarzowego.

 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.

 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§ 7 (Zmiana Statutu Fundacji)

Zmian w statucie Fundacji dokonuje jej Zarząd.

 

§ 8 (Połączenie z inną fundacją)

Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 

§ 9 (Likwidacja Fundacji)

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 

Adam Kłoszewski

(Fundator)