top of page
Adam - zdjęcie_edited.jpg

magister prawa Adam Kłoszewski

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie imienia Ryszarda Łazarskiego. W 2006 roku uzyskałem tytuł zawodowy magistra prawa.

Na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 maja 2021 r. o sygnaturze VII Ns Rej Pr 58/21 tytuł prasowy "Adam Kłoszewski" jest wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie do księgi rejestrowej dzienników i czasopism pod pozycją PR 21074.

W dniu 18 stycznia 2022 r. założona przeze mnie Fundacja Adama Kłoszewskiego na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000945573. 

Na mocy prawomocnego Postanowienia NR P-0078/22 Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 lutego 2022 r. sygn. akt DR.421.16.8.2021 internetowy wyspecjalizowany program informacyjny "Adam Kłoszewski" jest wpisany do księgi rejestrowej Nr 964.

Pomoc prawniczo-dziennikarska

Wśród wielu różnic między sposobem realizacji czynności prawniczych między mną a adwokatami i radcami prawnymi podkreśleniu podlega moja niezależność od rad samorządów zawodowych. Poza granicami wyznaczonymi przez prawo powszechnie obowiązujące i własne sumienie, nie mam rąk skrępowanych zależnością zawodową. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Świadczona osobiście przeze mnie pomoc prawniczo-dziennikarska obejmuje:

  • standardowe doradztwo prawne, w tym zastępstwo w postępowaniach administracyjnych i interwencje dziennikarskie wyłącznie dla osób, które z uwagi na swój stan majątkowy i zdrowotny kwalifikują się do zwolnienia z kosztów postępowania sądowego lub dla darczyńców na rzecz moją lub Fundacji Adama Kłoszewskiego;

 

  • pomoc sądową na zasadach przedstawionych na podstronie Fundacja;

 

  • zastępstwo procesowe w sądach i przed organami administracyjnymi osób prawnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w postępowaniach cywilnym na podstawie umowy o pracę zawartej na dzień postępowania sądowego;

 

  • sądowe dochodzenie wierzytelności majątkowych o charakterze nie-osobistym na podstawie krótkoterminowej cesji wierzytelności.

Technologia Informacyjna

Zajmuję się nie tylko prawem, ale również tworzeniem stron internetowych od podstaw na izraelskiej platformie wix.com, a także ich rozbudową i modernizacją. Co istotne, są one responsywne, tj. posiadają zdolność dostosowania się do różnych urządzeń. Integruję je z narzędziami internetowymi, takimi jak Google Analytics, Google Maps, social media (Facebook, Twitter, itp.). Ta strona jest w całości zaprojektowana przeze mnie i jestem jej wyłącznym administratorem. Jak ją oceniasz?

W zależności od umowy, administruję stronami internetowymi mojego autorstwa. Aktualizuję ich treść, wydajność i bezpieczeństwo. 

Projekty internetowe wykonuję wyłącznie na zasadzie umowy o pracę na czas określony, tj. czas wykonania właściwych czynności zgodnie z wymaganiami Pracodawcy.​

Jeśli potrzebujesz pomocy w projektowaniu lub administrowaniu swojej strony internetowej, skontaktuj się ze mną, a chętnie Ci pomogę.

 

Twórczość Muzyczna

Muzyka jest jedną z moich pasji. W szkole podstawowej pobierałem prywatne lekcje gry na pianinie. W trakcie studiów moim nauczycielem gry na basie i aranżacji utworów był św. p. Adam Pawłowski. Po jego śmierci kontynuowałem naukę produkcji u Dariusza Piełacińskiego. Efekty są do odsłuchania na stronach soundcloud oraz https://adamkloszewski.wixsite.com/muzyka . Na zamówienie wykonuję indywidualne zamówienia produkcyjne jak również sesyjnej gry na basie. Udzielam też prywatnych lekcji muzyki (gitara basowa).

Ubezpieczenie OC Zawodowe

Na podstawie zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej z dnia 22 grudnia 2023 r. potwierdzonej polisą nr 920038291902, suma gwarancyjna, do jakiej Ubezpieczyciel jest zobowiązany pokryć szkody w zakresie objętym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia "Smartbiznes", wynosi 200 000 PLN. 

bottom of page