Wątpliwa sprawa w warszawskiej adwokaturze

Wątpliwość budzi umowa z Confido, która została zawarta w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej, a nie Izby Adwokackiej w Warszawie.

Informator Redakcji dziennika internetowego „Adam Kłoszewski”, którego tożsamość podlega ochronie prawnej w rozumieniu art.12 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 1984 Nr 5 poz. 24 z późn. zm.), który stanowi, iż Dziennikarz jest obowiązany: chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie, poinformował Redaktora Naczelnego, iż:


"W latach 2010-2014 za niemal 2.000.000 złotych Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła współpracę z podmiotem pod firmą Confido w zakresie tworzenia Systemu Obsługi Warszawskiej Adwokatury (SOWA). Wdrożenie tego systemu kosztowało Izbę 1 807 823,26 złotych w latach 2011-2014. Część środków pochodziła ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczonych na szkolenie aplikantów adwokackich. Wątpliwość budzi sama umowa z Confido, która została zawarta w imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej, a nie Izby Adwokackiej w Warszawie, a zgodnie z art. 44 ustawy Prawo o adwokaturze ORA jest organem Izby Adwokackiej. Komisja Rewizyjna w sprawozdaniu za rok 2014 oceniła, że działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w realizacji procesu informatyzacji nie znajduje podstaw w uchwałach Zgromadzenia. Uchwałą z dnia 23 lipca 2014 roku Okręgowa Rada Adwokacka wyraziła zgodę na rozwiązanie:


a) Umowy Licencyjnej na oprogramowanie ZSORA (obecnie – SOWA) z dn. 9.04.2010 r.;

b) Umowy na św. usług utrzymania oprogramowania ZSORA z dn. 8.04.2010 r.;

c) Umowy na św. usług wsparcia i rozwoju oprogramowania ZSORA z dn. 9.04.2010 r.;

d) Umowy na zarządzanie projektem wdrożenia oprogramowania ZSORA z dn. 5.07.2010 r.


Jak wynika z powołanej uchwały, rozwiązanie zostało dokonane „bez konieczności poniesienia kosztów” oraz ma być rezultatem podjęcia przez Naczelną Radę Adwokacką uchwały „nr 17/2014 w sprawie zakupu autorskich praw majątkowych do programu SOWA obecnie użytkowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie”. Komisji Rewizyjnej, nie przedstawiono – pomimo skierowania stosownego wniosku – treści porozumienia pomiędzy Izbą Adwokacką w Warszawie a Naczelną Radą Adwokacką, regulującego kwestię rozliczenia nakładów poniesionych przez Izbę Warszawską na rozwój systemu SOWA, ani nawet nie poinformowano, czy porozumienie takie istnieje. Niemniej jednak, analiza sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej nie wskazuje na uzyskanie jakichkolwiek świadczeń pieniężnych od Naczelnej Rady Adwokackiej z tytułu wydatków na rozwój systemu SOWA. W rezultacie uzasadnione jest przypuszczenie, że koszty poniesione przez Izbę warszawską na rozwój oprogramowania, do którego prawa nabyła obecnie Naczelna Rada Adwokacka, nie zostały zwrócone. Komisja nie zna dokładnych kosztów nabycia przez Naczelną Radę Adwokacką praw autorskich do systemu SOWA (obecnie SOA), jednak z treści protokołów NRA wynika, że koszt nabycia praw autorskich nie przekroczył 100.000 złotych. Jeśli tak jest w rzeczywistości, uzasadnione jest stwierdzenie, że Izba Adwokacka w Warszawie sfinansowała niemal w całości rozwój oprogramowania, do którego nie posiada żadnych praw (poza licencją niewyłączną NRA, o ile została ona udzielona) i z którego korzysta obecnie cała Adwokatura.


Sposób zakończenia współpracy z Confido budzi dodatkowe wątpliwości, jeśli wziąć pod uwagę, że zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej przesłanką udzielenia zgody na rozwiązanie umów z Confido było przejęcie przez Naczelną Radę Adwokacką „kosztów utrzymania, w tym kosztów dalszego rozwoju programu w zakresie określonym przez Okręgową Radę Adwokacką”. Tymczasem z treści przedstawionego Preliminarza wynika, że z budżetu Izby Adwokackiej w Warszawie na 2015 rok na modyfikacje w Systemie Obsługi Warszawskiej Adwokatury SOWA przewidziano 80.000 złotych, a z budżetu szkolenia na ten sam cel przeznaczono 75.000 złotych.


W ocenie Komisji Rewizyjnej w sprawozdaniu z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w niedostatecznym stopniu wyjaśnione zostały przyczyny, dla których zrezygnowano z systemu, którego rozwój pochłonął w latach 2010-2014 niemal 2.000.000 złotych. W szczególności nie wskazano, czy i jakie korzyści uzyska Izba Adwokacka w Warszawie na skutek przekazania systemu Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz czy korzyści te uzasadniają dokonanie takiego przekazania bez jakiejkolwiek rekompensaty finansowej.


Podpisanie umów, które mogły być uznane za nieważne, wypłacenie na ich podstawie blisko 2 mln zł tylko za tymczasową licencję niewyłączną, bez pozyskania autorskich praw majątkowych i następnie odstąpienie zbudowanego już programu Naczelnej Radzie Adwokackiej za darmo, która to odkupiła autorskie prawa majątkowe od Confido za 100 tys. zł, stanowi o niegospodarności odpowiedzialnych członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i innych osób, które doprowadziły do poniesienia przez Izbę Adwokacką w Warszawie kosztów na blisko 2 mln zł i rozwiązania umów bez zabezpieczenia interesu Izby Adwokackiej w Warszawie".


Informator dostarczył Redakcji również poniższa treść:


"SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ IZBY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

I.

Prace Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Izby Adwokackiej w Warszawie w roku 2014 pracowała w następującym składzie:

1. Adw. Piotr GUJSKI – Przewodniczący,

2. Adw. Piotr BARCZAK – Zastępca Przewodniczącego,

3. Adw. Aleksandra KUTYMA – Sekretarz Komisji,

4. Adw. Karolina GŁOWACKA – Członek Komisji,

5. Adw. Dariusz GOLIŃSKI – Członek Komisji,

6. Adw. Kamil KUCZYŃSKI – Członek Komisji,

7. Adw. Martyna MIERZEJEWSKA – Członek Komisji,

8. Adw. Michał KRUPA – Zastępca Członka Komisji,

9. Adw. Aneta MORYL – Zastępca Członka Komisji,


Na podstawie uchwały z dnia 10 marca 2014 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę podstaw prawnych i zasad przyznawania diet samorządowych przez Okręgową Radę Adwokacką. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż przyznawanie i wypłacanie większości diet samorządowych znajdowało podstawę prawną w uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej nr 25/2008 oraz w uchwalanych corocznie budżetach Izby Adwokackiej w Warszawie.


Z przekazanych Komisji Rewizyjnej dokumentów źródłowych wynikało, że w okresie kontrolowanym przyznano diety samorządowe na podstawie :


 1. decyzji Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej dotyczącej powołania do pracy w samorządzie adw. [●] i przyznaniu mu diety w wysokości 3700 zł miesięcznie od 15 października 2012 roku (odręczna notatka na wyciągu z protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 10 października 2012 roku);

 2. przyznania diety samorządowej w związku z pełnieniem dodatkowych obowiązków samorządowych adw. [●] (wyciąg z Protokołu Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 30 października 2013 r., pkt 19);

 3. przyznania diety samorządowej adw. [●] (wyciąg z Protokołu Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 30 października 2013 r., pkt 22,). Nie potwierdziły się zatem zarzuty dotyczące braku podstaw prawnych co do wypłacania większości diet samorządowych, niemniej jednak w stosunku do 3 przypadków Komisja Rewizyjna stwierdziła, że diety samorządowe zostały przyznane bez podstawy prawnej, gdyż Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej nie jest uprawnione do ich przyznania.Co istotne, w roku 2014 Naczelna Rada Adwokacka uregulowała kwestię przyznawania i wypłacania diet samorządowych w uchwale nr 19/2014, która uchyliła jednocześnie uchwałę nr 25/2008. Powyższa okoliczność potwierdza prawidłowość ustaleń poczynionych w toku kontroli Komisji Rewizyjnej. Zawarte w protokole kontroli zalecenie dotyczące kwestii formalnych zostały omówione na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej dnia 20 sierpnia 2014 r. i w znacznej części wdrożone, co znalazło wyraz m.in. w uchwałach Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie podjętych na posiedzeniu dnia 14 stycznia 2015 r. Niemniej jednak w trakcie posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w dniu 20 sierpnia 2014 r. nie została wyjaśniona kwestia spornych diet samorządowych przyznanych przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej. Podczas posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej, Rada podjęła zobowiązanie wyjaśnienia kwestii spornych diet i przekazania pisemnego ustosunkowania się do wskazanych nieprawidłowości. Do chwili sporządzenia sprawozdania Komisja Rewizyjna nie otrzymała żadnych wyjaśnień w tej kwestii.


W związku z przyjęciem przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie w roku 2014 dwóch regulaminów dotyczących zasad zbywania składników majątku nieruchomego oraz zasad udzielania zamówień członkowie Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym uczestniczyli jako obserwatorzy w następujących przetargach:


 1. Sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu przy ul. Żelaznej 68 w Warszawie,

 2. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i remontu budynku przy ul. Lekarskiej 7 w Warszawie,

 3. Przetarg na wykonanie prac budowlano – remontowych w budynku A1 przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie,

 4. Konkurs na zawarcie umowy podnajmu pomieszczeń na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku przy Al. Ujazdowskich 49 w Warszawie.


Ad. 1

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu przy ul. Żelaznej 68 w Warszawie zostało wystawione w przetargu na sprzedaż za cenę wynikającą z uprzednio sporządzonego operatu szacunkowego tj. 519.000,- zł. W budżecie Izby Adwokackiej w Warszawie przewidziano wpływy w powyższego tytułu w wysokości 600.000,-zł. Ostatecznie sprzedaż prawa do lokalu nastąpiła za kwotę 651.000,- zł, co w ocenie Komisji Rewizyjnej należy uznać za niewątpliwy sukces, przy uwzględnieniu uprzednich problemów prawnych z przedmiotowym lokalem. Wskazać również należy, że zbycie zdejmuje z Izby koszty jego utrzymania, a także pozwala na wygospodarowanie dodatkowych środków finansowych.


Ad. 2

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i remontu budynku przy ul. Lekarskiej 7 w Warszawie ogłoszony w roku 2014 został zamknięty bez wybrania oferty z uwagi na konieczność zgromadzenia dodatkowych dokumentów. W roku bieżącym został ogłoszony kolejny przetarg. W ocenie Komisji Rewizyjnej konieczność remontu budynku przy ul. Lekarskiej 7 w Warszawie (stanowiącego własność Izby) nie budzi żadnych wątpliwości. Remont pozwoli bowiem na zatrzymanie degradacji substancji budynku, niezależnie od dalszych zamiarów co do jego zagospodarowania. Nie budzi również żadnych wątpliwości Komisji Rewizyjnej plan zagospodarowania przedmiotowego budynku na potrzeby pionu Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądu Dyscyplinarnego. Zważyć należy, że jak wynika ze sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego za rok 2014 przez referat dyscyplinarny przeszło ok. 700 spraw i należy przypuszczać, że ich ilość w kolejnych latach będzie sukcesywnie wzrastała, podobnie zresztą, jak ilość spraw w Sądzie Dyscyplinarnym. W chwili obecnej potrzeby lokalowe pionu Rzecznika Dyscyplinarnego i Sądu Dyscyplinarnego są zabezpieczone w sposób – zdaniem Komisji Rewizyjnej – absolutnie niewystarczający i niezapewniający należytego komfortu pracy. Tym samym Komisji Rewizyjna wskazuje, że zagospodarowanie budynku przy ul. Lekarskiej 7 w Warszawie winno być potraktowane jako zadanie o jak najwyższym priorytecie i to niezależnie od ewentualnych pomysłów dotyczących nowej siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej.


Ad. 3

W roku 2014 po negocjacjach z właścicielem Izba Adwokacka w Warszawie wynajęła cały budynek A1 na terenie kampusu przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie, gdzie mieści się siedziba Działu Szkolenia Aplikantów i odbywają się zajęcia szkoleniowe. W wyniku przeprowadzonego przetargu doszło do wyłonienia wykonawcy robót budowlano – remontowych, przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prac jeszcze w roku 2014, a w konsekwencji – do zagospodarowania na potrzeby szkolenia aplikantów i jego obsługi całego budynku. Komisja Rewizyjna ocenia powyższe działania z aprobatą. W ich efekcie doszło bowiem do: poprawy warunków pracy Działu Szkolenia Aplikantów, usprawnienia obsługi aplikantów w wyniku przeniesienia biura podawczego na parter budynku, zorganizowania dodatkowej sali na zajęcia wraz z wyposażeniem oraz szatnią oraz do urządzenia pomieszczeń do korzystania przez aplikantów np. przed zajęciami lub w ramach przerw. W ocenie Komisji Rewizyjnej zagospodarowanie budynku A1 przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie było działaniem jak najbardziej celowym, niezależnie od ewentualnych planów zapewnienia nowej siedziby Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż Dział Szkolenia Aplikantów winien mieścić się tam, gdzie odbywają się zajęcia szkoleniowe.


Ad. 4

Konkurs mający na celu wyłonienie podnajemcy pomieszczeń w budynku przy Al. Ujazdowskich 49 w Warszawie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej na potrzeby Izby nie doprowadził do pożądanego rezultatu. W ocenie Komisji Rewizyjnej nie sposób jednak traktować takiego obrotu rzeczy w kategoriach niepowodzenia. Zważyć należy, że warunki podnajmu są o tyle specyficzne, iż osoba która podejmie się takiej działalności będzie musiała ją świadczyć wyłącznie na potrzeby Izby, a co za tym idzie – Klub Adwokata nie będzie miała charakteru otwartego, co niejako z góry determinuje zamknięty krąg podmiotów zeń korzystających. Komisja Rewizyjna stoi jednak na stanowisko, że przy uwzględnieniu przeznaczenia i topografii budynku przy Al. Ujazdowskich 49 w Warszawie przyjęcie innego rozwiązania nie jest możliwe. W tym stanie rzeczy Komisja uważa, że poszukiwania podnajemcy winny być kontynuowane.


II.

Podstawy gospodarki budżetowej Izby Adwokackiej w Warszawie w roku 2014.

W roku 2014 gospodarka finansowa Izby Adwokackiej w Warszawie (po okresie funkcjonowania w warunkach prowizorium) była prowadzona w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Izby przyjętą dnia 16 czerwca 2014 r., a następnie poprawioną na uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby z dnia 11 października 2014 r. Biorąc pod uwagę fakt, iż podjęte w omawianym okresie sprawozdawczym uchwały finansowe wzbudziły spore kontrowersje, Komisja Rewizyjna uważa za celowe ich omówienie pod względem formalnym. W tym miejscu należy zastrzec, że przedmiotem analizy nie będzie kwestia zasadności wydatków, których ponoszenie było najczęściej poddawanie w wątpliwość, a jedynie prawne aspekty gospodarki budżetowej Izby Adwokackiej w Warszawie.


Zdaniem Komisji Rewizyjnej uchwała finansowa przyjęta na Zgromadzeniu Izby dnia 16 czerwca 2014 r. zawierała istotną wadę prawną, albowiem jej zapisy naruszały (w sposób rażący) §31 ust. 2 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich (uchwała NRA nr 14/02, z późn. zmianami). Zgodnie z treścią powołanego wyżej przepisu do czasu uchwalenia budżetu na dany rok okręgowa rada adwokacka działa na podstawie prowizorium budżetowego odpowiadającego wpływom i wydatkom roku ubiegłego. Od wielu lat powszechnie przyjętą praktyką jest uchwalanie budżetu w trakcie roku obrachunkowego, na co zresztą wyraźnie zezwala Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury i zgromadzeń izb adwokackich (tekst jedn. ogłoszony na podstawie uchwały nr 15 KZA z dnia 23 listopada 2013 r. - §6 ust. 1 wyznacza ostateczny termin na 30 czerwca każdego roku), a tym samym – zgromadzenie izby nie ma możliwości odmowy przyjęcia w ramach budżetu na dany rok już wydatkowanych środków, o ile mieszczą się one w granicach wyznaczonych przez §31 ust. 2 uchwały NRA nr 14/02. Lektura uchwały finansowej przyjętej dnia 16 czerwca 2014 r. prowadzi do wniosku, iż w jej ramach „wyzerowano” nie tylko środki na określone cele, które miały być spożytkowane po dniu jej podjęcia, ale także już wydane. Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, iż tego typu praktyka nie jest dopuszczalna jako naruszająca powołane wyżej regulacje. Szczególnego podkreślenia wymaga przy tym okoliczność, iż środki wydatkowane przed dniem 16 czerwca 2014 r. nie przekraczały granic opisanych w powołanym wyżej przepisie.


Dnia 25 czerwca 2014 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła uchwałę, dotyczącą uchwały finansowej podjętej dnia 16 czerwca 2014 r. Z jej treści wynika, iż zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej uchwała finansowa w przyjętym wówczas kształcie jest niewykonalna z przyczyn szczegółowo w niej opisanych. Zdając sobie w pełni sprawę z licznych kontrowersji, jakie budziła uchwała finansowa z dnia 16 czerwca 2014 r. w ocenie Komisji Rewizyjnej stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zajęte w uchwale z dnia 25 czerwca 2014 r. jawi się jako uprawnione i bazujące na powszechnie akceptowanych metodach wykładni. Z tego też punktu widzenia z aprobatą należy przyjąć podjęte przez Okręgową Radę Adwokacką próby zmiany obowiązującej uchwały finansowej, zwieńczone sukcesem na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Izby dnia 11 października 2014 r. Przyjęta wówczas uchwała finansowa w pełni respektuje zapis §31 ust. 2 uchwały NRA nr 14/02.


Niezależnie od powyższego Komisja Rewizyjna zauważa, że uchwała finansowa podjęta na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Izby dnia 11 października 2014 r. miała w istocie charakter doraźny, zmierzający do usunięcia wad poprzednio podjętej uchwały i prawidłowego zamknięcia roku obrachunkowego. W tym stanie rzeczy (a także z uwagi na podjętą wówczas uchwałę programową), w ocenie Komisji Rewizyjnej przyjęte wówczas koszty działalności Izby i wysokość środków na ich pokrycie nie powinna być traktowana jako punkt odniesienia wobec uchwały finansowej na rok 2015. Szczególnego podkreślenia wymaga bowiem okoliczność, iż w okresie od lipca do października 2014 r. działalność Izby ograniczała się wyłącznie do realizacji podstawowych zadań ustawowych, obecnie natomiast winny być respektowane zapisy przyjętej dnia 11 października 2014 r. uchwały programowej.


III.

Opinia na temat sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Komisja Rewizyjna Izby Adwokackiej w Warszawie stoi na stanowisku, iż opracowanie całościowego i rzetelnego sprawozdania dotyczącego oceny działalności finansowej i gospodarczej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 2014 nie było możliwe. W pierwszej kolejności wskazać należy, że już w sprawozdaniu za rok 2013 Komisja Rewizyjna wyraźnie wskazywała, iż termin między ostatecznym przyjęciem sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie a terminem obrad Zgromadzenia Izby był zbyt krótki, co skutkowało wówczas sporządzeniem sprawozdania z opóźnieniem i postulatem zachowania co najmniej dwumiesięcznego okresu między przyjęciem sprawozdania o terminem zgromadzenia. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której Okręgowa Rada Adwokacka przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2014 na posiedzeniu dnia 18 lutego 2015 r., zaś całościowe sprawozdanie z działalności na posiedzeniu dnia 4 marca 2015 r. Przewidziany w §7 ust. 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury i zgromadzeń izb adwokackich termin na przesłanie osobom uprawnionym do udziału w zgromadzeniu m.in. wniosków komisji rewizyjnej upływa na dwa tygodnie przed datą obrad. Zgromadzenie Izby zostało zwołane na dzień 21 marca 2015 r., a tym samym termin na przekazanie wniosków komisji rewizyjnej upływa dnia 7 marca 2015 r. Rozumiejąc potrzebę jak najszybszego zwołania Zgromadzenia Komisja Rewizyjna w dalszym ciągu podtrzymuje postulaty zawarte w sprawozdaniu za rok 2013 co do zachowania w tym zakresie niezbędnych terminów. Mając jednak na względzie konieczność uniknięcia zarzutów dotyczących prawidłowości zwołania obrad Zgromadzenia Izby Komisja Rewizyjna poddała analizie część finansową sprawozdania Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, przyjętą na posiedzeniu dnia 18 lutego 2015 r. wskazując, co następuje:


W roku 2014 nastąpił wzrost ogólnego poziomu ściągalności składek w stosunku do roku poprzedniego (108% w stosunku do 98% w roku 2013), przy czym wzrosła także ściągalność składek bieżących (88% w stosunku do 85% w roku 2013). Wzorem sprawozdania z roku ubiegłego Komisja Rewizyjna wskazuje, że wpływ na taki stan rzeczy ma w pierwszym rzędzie brak adekwatnych środków prawnych, mających na celu wymuszenie dyscypliny uiszczania składek bieżących (odmienna sytuacja istnieje w przypadku składek zaległych za okres przekraczający sześć miesięcy, kiedy to możliwe jest zawieszenie w czynnościach). Nie bez znaczenia jest także konieczność ewentualnego ściągania zaległych składek na drodze sądowej. Pozostałe pozycje przychodowe pod względem kwotowym nie wykazują istotnego znaczenia dla ogólnej sumy przychodów (z wyjątkiem zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu przy ul. Żelaznej 68, gdzie odnotowano wykonanie na poziomie 108%, przejawiającego się kwotą wyższą o 51.000,- zł od planowanej). Przychody z tytułu wpłaty Ministerstwa Sprawiedliwości na pokrycie kosztów egzaminu wstępnego i zawodowego zrealizowano na poziomie 60%, jednakże wskazać należy, że w takim samym zakresie zrealizowano planowanego wydatki, a zatem ta pozycja nie powinna być brana pod uwagę przy ocenie ogólnej wykonania budżetu po stronie przychodów. Wskazać jednak należy, że niezależnie od zakresu ściągalności składek, który należy ocenić pozytywnie, z uwzględnieniem opisanych wyżej ograniczeń, ogólne wykonanie prognozy przychodów kształtuje się na poziomie 103%, co pozwala na uznanie wykonania budżetu w tym zakresie za prawidłowe.


Jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe za rok 2014 w części dotyczącej wydatków Izby Adwokackiej w Warszawie wskazać należy, że poziom ich wykonania w stosunku do zakładanych w preliminarzu budżetowym na rok 2014 wyniósł 82% w porównaniu z 90% w roku 2013, z uwzględnieniem przysługującego Okręgowej Radzie Adwokackiej prawa dokonywania przesunięć środków na poszczególne wydatki (virements). Tym samym z rachunkowego punktu widzenia wydatki zostały zrealizowane w kwocie o ok. 1/5 niższej od przewidywanych, co jednak nie powinno stanowić żadnej wiążącej prognozy na przyszłość. Zważyć bowiem należy, że z przyczyn opisanych w cz. II niniejszego sprawozdania sposób prowadzenia gospodarki finansowej Izby Adwokackiej w Warszawie w roku 2014 był znacząco odmienny od dotychczasowego, albowiem w okresie od lipca do października musiał być oparty o wadliwą uchwałę finansową.


Nawiązując do zagadnień poruszonych na wstępie cz. III niniejszego sprawozdania Komisja Rewizyjna po raz kolejny wskazuje, że nie miała możliwości rzetelnego i wnikliwego przeanalizowania sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, zaś analiza tylko i wyłącznie sprawozdania finansowego nie pozwala na przedstawienie jakichkolwiek dalej idących wniosków w tym zakresie. Niewątpliwie wydatkowane w ramach działalności poszczególnych referatów i komisji kwoty mieszczą się w granicach wynikających z przyjętej uchwały finansowej (tj. w wersji z dnia 11 października 2014 r.), jednakże z przyczyn opisanych wyżej nie sposób wypowiedzieć się szerzej np. co do zasadności wydatków poniesionych w ramach poszczególnych części budżetu.


Pomimo konieczności dokonania kontroli związanych z informatyzacją Izby Adwokackiej w Warszawie, Komisja Rewizyjna zauważa, że w otrzymanym sprawozdaniu z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej pominięto kwestie i okoliczności rozwiązania w lipcu 2014 r. wszystkich umów z wykonawcą Systemu SOWA. Z posiadanej przez Komisję fragmentarycznej wiedzy na temat działalności Okręgowej Rady Adwokackiej zastrzeżenia budzą realizowania procesu informatyzacji Izby. Kwestie te opisane są w sprawozdaniu z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej na tyle lakonicznie, że nie jest możliwe dokonanie oceny celowości i gospodarności dokonanych czynności. Równocześnie, są to działania nie znajdujące podstaw w uchwałach Zgromadzenia. Wskazać należy, że w ramach tego procesu Okręgowa Rada Adwokacka podjęła współpracę z podmiotem pod firmą Confido w zakresie tworzenia Systemu Obsługi Warszawskiej Adwokatury SOWA. Wdrożenie tego systemu kosztowało Izbę 1 807 823,26 złotych w latach 2011-2014. Tymczasem uchwałą z dnia 23 lipca 2014 roku Okręgowa Rada Adwokacka wyraziła zgodę na rozwiązanie:


a) Umowy Licencyjnej na oprogramowanie ZSORA (obecnie – SOWA) z dnia 9 kwietnia 2010 roku;

b) Umowy na świadczenie usług utrzymania oprogramowania ZSORA (obecnie - SOWA) z dnia 8 kwietnia 2010 roku;

c) Umowy na świadczenie usług wsparcia i rozwoju oprogramowania ZSORA (obecnie - SOWA) 9 kwietnia 2010 roku;

d) Umowy na zarządzanie projektem wdrożenia oprogramowania ZSORA (obecnie - SOWA) z dnia 5 lipca 2010 roku.


Jak wynika z powołanej uchwały, rozwiązanie ma zostać dokonane „bez konieczności poniesienia kosztów” oraz ma być rezultatem podjęcia przez Naczelną Radę Adwokacką uchwały „nr 17/2014 w sprawie zakupu autorskich praw majątkowych do programu SOWA obecnie użytkowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie”. Komisji Rewizyjnej, nie przedstawiono – pomimo skierowania stosownego wniosku – treści porozumienia pomiędzy Izbą Adwokacką w Warszawie a Naczelną Radą Adwokacką, regulującego kwestię rozliczenia nakładów poniesionych przez Izbę Warszawską na rozwój systemu SOWA, ani nawet nie poinformowano, czy porozumienie takie istnieje. Niemniej jednak, analiza sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej nie wskazuje na uzyskanie jakichkolwiek świadczeń pieniężnych od Naczelnej Rady Adwokackiej z tytułu wydatków na rozwój systemu SOWA. W rezultacie uzasadnione jest przypuszczenie, że koszty poniesione przez Izbę warszawską na rozwój oprogramowania, do którego prawa nabyła obecnie Naczelna Rada Adwokacka nie zostały zwrócone. Komisja nie zna dokładnych kosztów nabycia przez Naczelną Radę Adwokacką praw autorskich do systemu SOWA (obecnie SOA), jednak z treści protokołów NRA wynika, że koszt nabycia praw autorskich nie przekroczył 100.000 złotych. Jeśli tak jest w rzeczywistości, uzasadnione jest stwierdzenie, że Izba Adwokacka w Warszawie sfinansowała niemal w całości rozwój oprogramowania, do którego nie posiada żadnych praw (poza licencją niewyłączną NRA, o ile została ona udzielona) i z którego korzysta obecnie cała Adwokatura.


Sposób zakończenia współpracy z Confido budzi dodatkowe wątpliwości, jeśli wziąć pod uwagę, że zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej przesłanką udzielenia zgody na rozwiązanie umów z Confido było przejęcie przez Naczelną Radę Adwokacką „kosztów utrzymania, w tym kosztów dalszego rozwoju programu w zakresie określonym przez Okręgową Radę Adwokacką”. Tymczasem z treści przedstawionego Preliminarza wynika, że z budżetu Izby Adwokackiej w Warszawie na 2015 rok na modyfikacje w Systemie Obsługi Warszawskiej Adwokatury SOWA przewidziano 80.000 złotych, a z budżetu szkolenia na ten sam cel przeznaczono 75.000 złotych.


W ocenie Komisji Rewizyjnej w sprawozdaniu z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w niedostatecznym stopniu wyjaśnione zostały przyczyny, dla których zrezygnowano z systemu, którego rozwój pochłonął w latach 2010-2014 niemal 2.000.000 złotych. W szczególności nie wskazano, czy i jakie korzyści uzyska Izba Adwokacka w Warszawie na skutek przekazania systemu Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz czy korzyści te uzasadniają dokonanie takiego przekazania bez jakiejkolwiek rekompensaty finansowej.

Komisja Rewizyjna wskazuje ponadto, że w roku 2014 nie został uwzględniony postulat zawarty w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej za rok 2013 o celowości finansowania części wydatków na rzecz aplikantów z wpływów z tytułu składki, nie zaś z opłat za szkolenie. Komisja Rewizyjna podtrzymuje swoje stanowisko w tej kwestii


IV.

Wnioski Komisji Rewizyjnej.

W świetle wszystkich przedstawionych wyżej okoliczności Komisja Rewizyjna Izby Adwokackiej w Warszawie :

 1. wnioskuję o zatwierdzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Izby Adwokackiej w Warszawie i uchwalenie zamknięć rachunkowych za rok 2014,

 2. wskazuje, że nie dostrzega okoliczności przemawiających jednoznacznie przeciwko:

 • Zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.,

 • Udzieleniu absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie,

 • Zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej za rok 2014,

 • Udzieleniu Komisji Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej absolutorium.

Mając jednak na względzie opisane wyżej obiektywnie istniejące trudności w sporządzeniu sprawozdania pozwalającego na rzetelną analizę działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz postawienia bardziej jednoznacznych wniosków w opisanym wyżej zakresie, decyzję w tej mierze Komisja Rewizyjna zmuszona jest pozostawić Zgromadzeniu Izby.

Adw. Piotr Gujski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej"


Stanowisko Komisji ds. Informatyzacji ORA Warszawa w przedmiocie SOA
.pdf
Download PDF • 99KB
Stanowisko Komisji ds. Informatyzacji ORA Warszawa w przedmiocie SOA
.pdf
Download PDF • 99KB
Mail przewodni do Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
.pdf
Download PDF • 237KB

Redakcja będzie na bieżąco informować o rozwoju sprawy. Jednocześnie jako redaktor naczelny zachęcam osoby posiadające informacje w sprawie do kontaktu z redakcją. Zapewniamy anonimowość.


***


Jeżeli niniejszy artykuł spodobał się Tobie, wspomóż mnie poprzez wpłatę dowolnej kwoty na mój rachunek bankowy podany w nagłówku strony lub poprzez paypal: paypal.me/adamkloszewski

76 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie