W najbliższym czasie zamierzam zarejestrować Fundację Adama Kłoszewskiego. Poniżej zamieszczam jej statut:

Statut Fundacji Adama Kłoszewskiego

§ 1 (dane identyfikacyjne Fundacji)

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Adama Kłoszewskiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona w dniu 5.07.2021 roku przez Adama Kłoszewskiego  PESEL 80092200270 zam. w 05-510 Konstancin Jeziorna ul. Bielawska 28 m. 6, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr 3507/2021 sporządzonym przez notariusza Beatę Możdżyńską w Kancelarii Notarialnej Beata Możdżyńska, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 26 lok. 2, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 (Dz.U. z 1984r. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 2. Fundacja ma osobowość prawną, jest apolityczna i nie jest związana z żadną partią polityczną, zaś jej siedzibą jest miasto Konstancin-Jeziorna.

 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 2 (Terytorium działania)

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może dla celów statutowych o charakterze międzynarodowym posługiwać się tłumaczeniami nazwy w językach obcych.

 3. Ministrem właściwym do spraw Fundacji jest Minister Sprawiedliwości.

 4. Starostą powiatowym właściwym do spraw fundacji jest Starosta Powiatu Piaseczyńskiego.

 

§ 3 (Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych)

Celem Fundacji jest określona w art. 17 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86 z późn. zm.) działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego, obejmująca w szczególności:

 1. ochronę wolności i praw człowieka;

 2. udzielanie pomocy rodzinie w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne;

 3. ochronę konsumentów w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów;

 4. ochronę praw własności przemysłowej;

 5. ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli;

 6. pomoc ofiarom przestępstw.

§ 4 (Działalność pożytku publicznego)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), prowadzoną nieodpłatnie, która jest jej wyłączną statutową działalnością, w sferze działań publicznych w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 1 tej ustawy, tj. :

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, poprzez:

1ba) udzielanie porad prawnych obywatelom i cudzoziemcom;

1bb) przeprowadzanie szkoleń zwiększających świadomość prawną obywateli i cudzoziemców;

1bc) upowszechnianie wiedzy prawnej;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;

6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);

7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;

20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726);

30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a) rewitalizacji;

33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, który stanowi, iż Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt. 1–32a, poprzez finansowanie ich w formie darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze.

 

§ 5 (Majątek i dochody Fundacji)

 1. Na majątek Fundacji składają się:

  1. jej fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);

  2. inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w tym z dochodów pochodzących w szczególności z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz grantów, ze zbiórek i imprez publicznych.

 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 6 (Zarząd Fundacji)

 1. Władzę w Fundacji sprawuje jej jednoosobowy Zarząd w osobie Fundatora pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

 2. Prezes Zarządu Fundacji nie pobiera wynagrodzenia z tytułu wykonywanych czynności na jej rzecz, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z tymi czynnościami.

 3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i składa w jej imieniu oświadczenia woli.

 4. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach Fundacji oraz składanie corocznie Ministrowi Sprawiedliwości sprawozdania z działalności Fundacji i udostępnianie go do wiadomości publicznej.

 5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4., jest sprawozdaniem za rok obrotowy i jest składane do końca roku kalendarzowego.

 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.

 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§ 7 (Zmiana Statutu Fundacji)

Zmian w statucie Fundacji dokonuje jej Zarząd.

 

§ 8 (Połączenie z inną fundacją)

Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 

§ 9 (Likwidacja Fundacji)

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 

Adam Kłoszewski

(Fundator)